Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПЛАНА ЗА 2020 Г.
23.12.2019


На 20-ти Декември 2019 година екипът на “Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” организира и проведе Годишна конференция за отчет на дейностите и запознаване с плана за 2020 г. в гр. Долна Митрополия. В конференцията взеха участие земеделски производители, представители на бизнеса, представители на местната власт, членове на МИГ и заинтересовани лица, местни лидери.
Целта на конференцията е да бъдат представени дейностите на МИГ Долна Митрополия Долни Дъбник, постигнатите резултати през 2019 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.
Годишната конференция се изпълнява от МИГ във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Екипът на МИГ благодари на всички участници в конференцията за проявения интерес към дейността ни и възможностите, които предоставя Стратегията за ВОМР за устойчив растеж и европейско развитие на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник!
Повече информация можете да намерите в интернет страницата на МИГ http://migdmdd.eu/, както и на място в офисите на сдружението в гр. Долна Митрополия и в гр. Долни Дъбник.