Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОБЯВA КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
20.12.2019
  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование: завършено висше образование, най-малко степен "бакалавър";
1.2. Професионален стаж най-малко 5 /пет / години;
1.3. Управленски опит най-малко 5 /пет / години (по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ - опит в управлението на юридическо лице или на ръководна длъжност в администрацията);
1.4. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
1.5. Компютърни умения – Word; Excel; Power Point, Internet, други софтуерни продукти.
  1. Специфични изисквания:
Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което:
2.1. Отговаря на условията на чл. 12, ал. 3  от Наредба № 22 от 14 Декември 2015 г. За прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.;
2.2. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
2.3. не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.
  1. Други умения и компетенции:
3.1. Да притежава познания в областта на разработването, управлението и мониторирането на проектите;
3.2. Да познава отлично ПРСР, Подходът ЛИДЕР/ВОМР и техните изисквания.
3.3. Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за ВОМР;
3.4. Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в Стратегията за ВОМР;
3.5. Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейното разработване;
3.6. Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалните изпълнители на мерките от Стратегията за ВОМР;
3.7. Да е запознат с комуникацията необходима за създаване и поддържане на връзката между партниращите си организации в националната и международната селска мрежа;
3.8. Да притежава способност за създаване и сплотяване на колектив, умение за работа в екип;
3.9. Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
3.10. Да притежава и показва при изпълнение на задачите си управленски, комуникационни и организаторски умения.
Настоящата длъжност се финансира по проект по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020. Длъжността се създава за срока на проекта. Срокът на проекта е до 30.09.2023 г.
 
  1. Начин на провеждане на конкурса:
По документи и интервю. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
  1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
5.1. заявление за участие в конкурса в свободен текст;
5.2. копия от документи, удостоверяващи придобития професионален /трудов / стаж, управленски опит и завършено образование;
5.3.документи /договори, заповеди, допълнителни споразумения  и други/, доказващи опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 000 лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
5.4. автобиография.
  1. Място и срок за подаване на документите за участие:
6.1. Офис на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ - гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А, представени лично или по куриер, или сканирани и изпратени на е-мейл: migdmdd@abv.bg
6.2. Срок 31.01.2020 г.
 
 
ВАЛЕНТИН ЦЕКОВ
Председател на УС на Сдружение
„МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“