Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
18.10.2021
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“   На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 29.10.2021  год. от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния   ДНЕВЕН РЕД:   1.Обсъждане и вземане на решение за промяна в Стратегията за Водено от общностите местно...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
18.10.2021
           Сдружение „Местна инициативна група Долна митрополия – Долни Дъбник“ обявява за обществено обсъждане Проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-26/05.04.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.             Промените са допустими на основание чл. 39, т. 3 и т. 4...

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция в град Долни Дъбник
05.10.2021
П О К А Н А     Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група и изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   Тя ще се проведе на 28.10.2021 г. от 10:00 часа в гр. Долни Дъбник в сградата на Народно читалище „Илия Бешков - 1898“.   Конференцията се изпълнява с цел запознаване на местната общественост с дейността на Местната инициативна група, с постигнатите резултати през 2021...

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник организира информационна конференция в гр. Долна Митрополия
05.10.2021
П О К А Н А   Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички настоящи и бъдещи бенефициенти, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 год. и предприемачи, медии и широката общественост на информационна конференция, свързана с представяне на дейностите на Местната инициативна група и изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Тя ще се проведе на 26.10.2021 г. от 10:00 часа в гр. Долна Митрополия в сградата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“ Конференцията се изпълнява с цел запознаване на местната общественост с дейността на Местната инициативна група, с постигнатите резултати през 2021 г.,...

ПОДПИСАН Е АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
20.09.2021
Стартираме седмицата с поредната хубава новина. Със заповед №03-РД/1659 от 07.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код №BG06RDNP001-19.310-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Потвърдени са решенията на Комисията за подбор на проектни предложения по процедурата за одобрение на проектните предложения и за отхвърлените такива. Одобреният по процедурата проект е с...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ
15.09.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани бенефициенти на проекти по мерки от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник за участие в обучения. Те ще се проведат по следния график: - в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, дата: 20.09.2021 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на МИГ, адрес: ул. "Куба" № 2А - за бенефициенти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, - в гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, дата: 21.09.2021 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на МИГ, адрес:...