Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
21.05.2020
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 03.06.2020 година от 10:00  часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.”, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на постъпила молба от г-н Валентин Огнянов Цеков представляващ по закон ЕТ...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.310 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”
07.05.2020
На 24.04.2020 г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.310 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” за оценка на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 17.03.2020 г. Оценителният доклад на Комисията по процедурата е одобрен на заседание на УО на СНЦ МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник на 04.05.2020 г. Резултатите от оценката на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.310 можете да намерите ТУК.

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.304 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”
07.05.2020
На 24.04.2020 г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.304 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” за оценка на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 18.02.2020 г. Оценителният доклад на Комисията по процедурата е одобрен на заседание на УО на СНЦ МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник на 04.05.2020 г. Резултатите от оценката на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.304 можете да намерите ТУК.

ВИРТУАЛНА БОРСА В ПОМОЩ НА МЕСТНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕРАБОТВАТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК
10.04.2020

ОТМЕНЯ СЕ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2020 Г.
23.03.2020
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“   Уведомяваме Ви, че насроченото за 26.03.2020 г. от 11:00 часа заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ се отменя поради обявеното извънредно положение в страната.     Управителен съвет на МИГ

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“
19.03.2020
На 17 март 2020 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 390 000.00 лева, съгласно одобрения финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за подбор на проекти в изпълнение на СВОМР...