Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
27.07.2020
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 05.08.2020 година от 10:00  часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.”, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния   ДНЕВЕН РЕД: Вземане на решение Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия –...

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК
22.07.2020
На 22.07.2020 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долни Дъбник Иван Ветов и Татяна Георгиева - член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, подписаха първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 110 149.05 лв. без ДДС се предоставя за реализирането...

Покана за участие в обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР по процедура BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура
21.07.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 11.08.2020 г., час: 10:00 часа, място: офис на МИГ на адрес: ул. „Куба” № 2 А; В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 12.08.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо...

Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
15.07.2020

ЕКИПЪТ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ПЕРИОДА 25 ЮНИ – 1 ЮЛИ
08.07.2020
В периода 25 юни – 1 юли 2020 година екипът на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник организира и проведе четиринадесет информационни срещи в населените места на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. В срещите участваха земеделски производители, представители на бизнеса, представители на кметствата и читалищата, членове на МИГ, заинтересовани лица, местни лидери и жители на населените места. Целта на информационните срещи е да се популяризира процеса за прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Сдружение “МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник. Подробно бяха представени всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ, като участниците бяха...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
23.06.2020
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка...