Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

Покана за участие в Годишна конференция на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

Покана за участие в обучение на местни лидери на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

Покана за участие в информационни срещи: пресконференции със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец декември 2019 г.
03.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
14.11.2019
  На 13.11.2019 г. Председателят на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – г-н Валентин Цеков подписа Допълнително споразумение № РД50-26/13.11.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-26/05.04.2018 г. с Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. Основание за сключване на допълнителното споразумение е промяна в раздел 5 „Описание на мерките" от одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, в "Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно", в част ПРСР (ЕЗФРСР): В мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, в подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.278 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
12.11.2019
    На 04.11.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 24.09.2019 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Съгласно Условията за кандидатстване, процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с два крайни срока за прием на проектни предложения. В рамките на първи краен срок по...