Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.2 "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"
15.08.2019
СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по ПРСР 2014-2020 г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Долна Митрополия-Долни Дъбник.   Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка...

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
22.07.2019
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”     ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони     На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” № 54 от 22.05.2019 г. и Решение № 56 от 20.06.2019 г., чл. 62, т. 4 от Наредба...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
18.07.2019

Подписано е допълнително споразумение РД50-26/17.07.2019 г. към Стратегията на МИГ
17.07.2019

Покана за участие в обучения на територията на МИГ през юли 2019 г.
11.07.2019
П О К А Н А   Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″, Екипът на Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересова страни на обучения свързани с „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР за мерките от ПРСР“. ОБУЧЕНИЯТА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В: В...