Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

Дни на отворените врати на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
07.06.2019
На 5-ти и 6-ти юни 2019 година в Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха "Дни на отворените врати на МИГ". В празничната програма взеха участие деца от танцов състав към средно училище „Васил Априлов“ Долна Митрополия, вокална група към НЧ „Просвета 1927“ Долна Митрополия и танцовите състави от НЧ "Илия Бешков 1898" град Долни Дъбник". Програмата продължи с конференция "Подхода "Лидер" в България" и представяне на добри практики от ПРСР. През целият ден вратите на офисите на МИГ бяха отворени за посетители, които получаваха подаръци и информационни материали. В празника взеха участие и колеги от съседни Местни инициативни групи, които...

Информационни срещи през месец май 2019
30.05.2019
На 28-ми и 29-ти май в Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха информационни срещи, организирани от Местната инициативна група.  На тези срещи бяха представени Насоките за кандидатстване по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.В срещата взеха участие представители на потенциалните бенефициенти по мярката от двете общини. В периода от 23 май до 3-ти юни тече и обществено обсъждане по мярката.

Обучение на местни лидери на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”
24.05.2019
На 22 и 23 май в Заседателната зала на Община Долна Митрополия бе организирано и проведено двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, на тема: „Възможности за финансиране на проекти по ПРСР 2014 – 2020 и мерки, съответстващи на целите, финансирани от ЕЗФРСР“.

Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
22.05.2019
Сдружение "Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник" обявява ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на пакет документи Насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение  РД50-26/05-04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана...

Покана за празник "Дни на отворените врати на МИГ"
22.05.2019
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на "Ден на отворените врати на МИГ" - публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник на следните места и дати:   В гр. Долна Митрополия: дата: 05.06.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” №2, вх. А, площада пред Община Долна Митрополия и Заседателната зала на Община Долна Митрополия на адрес гр. Долна Митрополия, ул. "Св....

Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” през месец май 2019 г.
10.05.2019
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в населените места съгласно както следва:  В гр. Долна Митрополия: дата: 28.05.2019 г., час: 10:30 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” №2, вх. А.  В гр. Долни Дъбник: дата: 29.05.2019 г., час: 10:30 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" №59.    Срещите се изпълняват от МИГ с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на...