Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

Новини


04.01.2022
Уведомяваме Ви, че  актуалният адрес на електронната поща на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник" е migdmdd.vomr@gmail.com
19.11.2021
Завършваме работната седмица по същия начин, по който я започнахме – с хубавата новина за още един проект, финансиран чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Днес председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и управителят на „С.Б. - БОГДАНОВ“ ЕООД“ – Гергана Семерджиева подписаха третия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура...

16.11.2021
Скъпи приятели, радостни сме да ви съобщим, че със заповед №0 3-РД/3056 от 24.09.2021 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрена като законосъобразна проведена процедура за подбор на проектни предложения с код № BG06RDNP001-19.457-S1 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.02 „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство...