Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
15.01.2021
На 15.01.2021 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска и Татяна Георгиева - член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за...

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПОДПИСА ДВА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
15.01.2021
На 15.01.2021 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долна Дъбник Иван Ветов и Татяна Георгиева - член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за...


ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
22.12.2020
На 18 декември 2020 година приключи вторият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.360 МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за втори прием по процедурата е 300 000 лева. С постъпилите проектни предложения по втори прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 299 687.14 лева. Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.

Обява за удължаване на срока за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“
14.12.2020
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“     ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” №2 от 16.09.2020 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015...

Съболезнователен адрес
09.12.2020
До семейството и близките на Борислав Станимиров председател на Общински съвет Долни Дъбник     УВАЖАЕМО ОПЕЧАЛЕНО СЕМЕЙСТВО, УВАЖАЕМИ БЛИЗКИ И РОДСТВЕНИЦИ, Приемете най-искрени съболезнования и съпричастност по повод Вашата непрежалима загуба. Напусна ни един човек, който направи много за развитието на Община Долни Дъбник и остави светла диря у всички, които го познават и са работили с него. Борислав Станимиров бе една от основните движещи сили за обединението и просперитета на местната общност, с усилията си за основаването на СНЦ „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и по-късно с работата си като част от Управителния съвет на Сдружението. Като Кмет на Община Долни Дъбник и като...