Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

В края на месец март в Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие"
29.03.2019
На 28 и 29 март в град Плевен се проведе информационно събитие за прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие". Срещата бе открита с приветствие от г-н Петър Петров - председател на Общински Съвет на Община Долна Митрополия, като представител на символичните домакини от МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник.В информационното събитие участваха представители на МИГ и Управляващите органи на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР. Бяха представени напредъка, трудностите и се  проведе дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР.На информационната среща бе организирана дегустация на продукти от местни производители, осигурени от Местните инициативни групи от областта. 

В края на март 2019 г. се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
28.03.2019
На 26-ти и 27-ми март 2019 г. в Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха две еднодневни обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“. Бяха разгледани и обсъдени насоките за кандидатстване и документите по мярка 4.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”.

През месец март 2019 г. продължи информационната кампания за популяризиране на СВОМР на територията на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник
21.03.2019
На двадесети и двадесет и първи март 2019 г. екипът на „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ организира и проведе информационни срещи в селата с. Байкал и с. Петърница. В срещите участваха земеделци, представители на кметствата и читалищата, членове на ОС на МИГ, заинтересовани лица, местни лидери и жители на населените места от Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. Информационните срещи стартираха през септември 2018 година, и обхванаха осем населени места от двете общини, като в тях участваха общо 164 жители от територията на МИГ. Информационната кампания се изпълнява с цел запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите и мерките, включени...

Регионална работна среща на представители на МИГ се проведе в Троян
14.03.2019
На 14-ти март 2019 година в Информационно-културен център в град Троян (създаден по мярка 7.5. от Стратегията на МИГ Троян-Априлци в предишният програмен период) се проведе работна среща, интервю и дискусии с лицата заети с подхода ВОМР представители на МИГ в срока на прилагане на ПРСР за периода 2014-2020 г.– ръководители и ключови експерти от Местните инициативни групи от северозападният регион.Срещата бе организирана във връзка с изпълнението на договор № РД-51-16/21.01.2019 г. с предмет: „Провеждане на обучения за заетите с прилагането на подхода ВОМР и представители на УО на ПРСР и ДФЗ – РА и МИГ“. В нея участваха домакините от МИГ...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
13.03.2019

Покана за за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР през март 2019 г.
13.03.2019
Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички потенциални бенефициенти от община Долна Митрополия и община Долни Дъбник на две еднодневни  обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“ на следните места и дати: В гр. Долна Митрополия: дата: 26.03.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.   В гр. Долни Дъбник: дата: 27.03.2019 г., час: 10:00...