Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“
21.07.2021
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“   На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 29.07.2021  год. от 17:00 часа в залата на Народно читалище „Просвета 1927 г.“, на адрес гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев“ № 1, при следния   ДНЕВЕН РЕД:   1.Разглеждане на постъпило заявление от г-н Иван Христов Петков представляващ по закон Народно читалище...

Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
09.07.2021
Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник кани членовете на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения да подадат Заявления за участие в срок до 27.07.2021 г. включително на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх.А.Дейността на Комисията за подбор на проектни предложения се състои в извършването на оценка за Административно съответствие и допустимост, Техническа и финансова оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.Моля, членовете на ОС, желаещи да участват в комисиите...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.524 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“
28.06.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, дата: 14.07.2021 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на МИГ, адрес: ул. "Куба" № 2А;   Обученията се организират с Цел запознаване на потенциалните бенефициенти от двете общини с мерките от Стратегията за ВОМР, по които ще бъдат осъществени...

ПРИКЛЮЧИ ВТОРИЯТ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.02 „СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ И АКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО И СПОРТА“
15.06.2021
На 14 юни 2021 година приключи вторият краен срок за прием на проектни предложения по Процедура №BG06RDNP001-19.457 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за втория прием по процедурата е 13 783.78 лева. С постъпилото проектно предложение по втори прием е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 572.60 лева. Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в...

Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“
14.06.2021
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.524 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства и посещения на земеделски и горски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” № 3 от 26.04.2021 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
07.06.2021
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагане на подхода. Информационните срещи ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: - В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 16.06.2021 г., час: 10:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: пл. "България" 1; - В с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 16.06.2021 г., час: 13:00 часа, място: Сградата на кметството, адрес: ул. "Георги Димитров" № 1; - В с....