Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

НОВИ ТРИ ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ ПО ПРОЦЕДУРА №BG06RDNP001-19.278 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
23.10.2020
🆕 Нови три проекта са одобрени по процедура №BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 🇧🇬 🇪🇺📌 Проектът на Община Долна Митрополия предвижда изграждане на детски площадки 👶 👶 в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен и е на обща стойност 130 050.28 лв.Площадките ще бъдат разположени на подходящи за целта терени в четирите населени места и ще бъдат оборудвани с подходящи...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, СВЪРЗАНО С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
01.10.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник.   Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 19.10.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище „Неофит Рилски – 1872 г.“, адрес: пл. "България" 1; В гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 20.10.2020 г., час: 10:00 часа, място:...

Обява за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
23.09.2020
ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” №2 от 13.07.2020 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”   СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за...

ПРИКЛЮЧИ СРОКA ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”
21.09.2020
На 18 септември 2020 година приключи  срокът  за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.360 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура”,  финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 300 000 лева.  С постъпилите проектни предложения по е заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 299 687,14 лева. Списък на постъпилите проектни предложения е наличен в Регистър на подадените проекти към СВОМР.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ прави допитване до гражданите във връзка с прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
15.09.2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ, СВЪРЗАНО С ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.314 МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 6.4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
02.09.2020
Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ кани всички потенциални бенефициенти от територията на МИГ на обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.   Обученията ще се проведат в следните населени места в обхвата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: В гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, дата: 24.09.2020 г., час: 10:00 часа, място: Мултифункционална зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 64; В с. Байкал, община Долна Митрополия: дата: 25.09.2020 г., час: 10:00 часа, място: Народно читалище "Пробуда - 1925" на адрес: ул....