Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
25.09.2019
Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. На 24 септември 2019 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 775 000,00...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 25.09.2019 г.
13.09.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 25.09.2019  год. от 10:00 часа в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Разглеждане на постъпила молба от г-н Венцислав Василев Върбанов представляващ по закон и пълномощие „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 10.09.2019 г.
10.09.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 18.09.2019 г.
10.09.2019

Покана за участие в обучение на екипа и членове на Общото събрание на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец септември 2019 г.
09.09.2019
„Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани членовете на Общото събрание и екипа на МИГ на следното обучение:   Обучение на екипа и членове на общото събрание на Местна инициативна група Долна Митрополия - Долни Дъбник на тема „Прилагане на Реда за оценка на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. Обучението ще се проведе на 14-ти септември 2019 г. в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, начален час: 10:00 ч., адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.   Обучението се изпълнява от МИГ с цел повишаване...

Обява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
26.08.2019