Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА
18.07.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
18.07.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 26.07.2019  год. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия, при следния ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на молба от г-н Венцислав Върбанов, представляващ по закон и пълномощие „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД в Управителния съвет на СНЦ „МИГ...

Подписано е допълнително споразумение РД50-26/17.07.2019 г. към Стратегията на МИГ
17.07.2019

Покана за участие в обучения на територията на МИГ през юли 2019 г.
11.07.2019
П О К А Н А   Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″, Екипът на Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересова страни на обучения свързани с „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР за мерките от ПРСР“. ОБУЧЕНИЯТА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В: В...

Покана за участие в информационни срещи на територията на МИГ през юли 2019 г.
10.07.2019
  П О К А Н А за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец юли 2019 г. Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″, Екипът на Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички...

Дни на отворените врати на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
07.06.2019
На 5-ти и 6-ти юни 2019 година в Долна Митрополия и Долни Дъбник се проведоха "Дни на отворените врати на МИГ". В празничната програма взеха участие деца от танцов състав към средно училище „Васил Априлов“ Долна Митрополия, вокална група към НЧ „Просвета 1927“ Долна Митрополия и танцовите състави от НЧ "Илия Бешков 1898" град Долни Дъбник". Програмата продължи с конференция "Подхода "Лидер" в България" и представяне на добри практики от ПРСР. През целият ден вратите на офисите на МИГ бяха отворени за посетители, които получаваха подаръци и информационни материали. В празника взеха участие и колеги от съседни Местни инициативни групи, които...