Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПОДПИСА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
14.11.2019
  На 13.11.2019 г. Председателят на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – г-н Валентин Цеков подписа Допълнително споразумение № РД50-26/13.11.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-26/05.04.2018 г. с Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г. Основание за сключване на допълнителното споразумение е промяна в раздел 5 „Описание на мерките" от одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие, в "Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно", в част ПРСР (ЕЗФРСР): В мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, в подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“...

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПЪРВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.278 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
12.11.2019
    На 04.11.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 24.09.2019 г., по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Съгласно Условията за кандидатстване, процедурата за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е с два крайни срока за прием на проектни предложения. В рамките на първи краен срок по...

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
25.09.2019
Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“. На 24 септември 2019 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за подбор на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е 775 000,00...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 25.09.2019 г.
13.09.2019
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК     ПОКАНА   ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“               На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Управителният съвет на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник кани всички свои членове на Общо събрание, което ще се проведе на 25.09.2019  год. от 10:00 часа в заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Разглеждане на постъпила молба от г-н Венцислав Василев Върбанов представляващ по закон и пълномощие „Камелия – Васил Гетов 2“ ЕООД...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 10.09.2019 г.
10.09.2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ - 18.09.2019 г.
10.09.2019