Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини

МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник Ви желае весели празници!
23.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАПОЗНАВАНЕ С ПЛАНА ЗА 2020 Г.
23.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ БЕДНОСТ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
23.12.2019

МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
23.12.2019

ОБЯВA КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
20.12.2019

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
18.12.2019
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”   ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони     На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” № 4 от 18.11.2019 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия...