Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Комисия за избор на проектиДокументи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - първи краен срок

Заповед за назначаване на КППП

Оценителен доклад

Списък на одобрените проектиОбява за избор на членове на Общото събрание за участие в комисии за подбор на проектни предложения
Допълнен списък на одобрените външни експерти - оценители

Обява за конкурс за допълване на списъка с външни експерти - оценители (05/2019)

Пакет с документи (05/2019)
Списък на одобрените външни експерти - оценители


Обява за конкурс за външни експерти - оценители

Заповед № 2 от 31.07.2018г.

Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помош

Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждане класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Вътрешни правила за избор на външни оценители

ПМС № 162 от 05.07.2016г.

Контролен лист

Приложение №1 - Заявление

Приложение №2 - Декларация

Приложение №3 - Автобиография