Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Дата на публикуване: 01.06.2020 14:46
 
ОБЯВА
за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.310 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
На основание Решения на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” №4 от 18.11.2019 г. и №4 от 18.05.2020 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”
 
СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – втори прием
 
 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:
Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността, създаване на добавена стойност и откриване на нови работни места за предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ чрез:
1.1. По-добро използване на факторите за производство;
1.2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
1.3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
1.4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
1.5. Подобряване опазването на околната среда.
 
 1. Наименование на мярката от СВОМР:
Мярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 
 1. Допустими кандидати
За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:
3.1. Регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;
3.2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;
3.3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2., регистрирани по ТЗ или ЗК.
Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 
Критерии за допустимост:
Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 
 1. Допустими дейности:
По подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
4.1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
4.2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
4.3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4.4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
4.5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
4.6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
4.7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
4.8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
4.9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
4.10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
                                       
 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:
Допустими за финансова помощ са разходи:
 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно Приложение № 1 към Раздел 8.2 мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,; включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.
 
 
 1. Период за прием:
Втори прием – поради налични остатъчни средства от приема с първи краен срок за подаване на проектни предложения.
Начален срок: 01.06.2020 г.
Краен срок: 30.08.2020 г. 17:00 ч.
 
 1. Място на подаване на проектни предложения:
Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.
 
 1. Бюджет на приема:
Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 390 000 лв.
Размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по Втори прием – налични остатъчни средства от приема с първи краен срок за подаване на проектни предложения в размер на 290 017.27 лева.
 
 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 200 000 лева.
Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.
 
Безвъзмездна финансова помощ:
 • Минимален размер на БФП:
  - за БФП от 40 % - 8 000,00 лв.
  - за БФП от 50 % - 10 000,00 лв.
 • Максимален размер на БФП:
  - за БФП от 40 % - 80 000,00 лв.
  - за БФП от 50 % - 100 000,00 лв.
 
 
 
 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от СВОМР:

Критерии за ОЦЕНКА

Точки

1.      Проектът е за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори

30

2.      Проектът предвижда инвестиции за въвеждане на нови енергоспестяващи технологии

10

3.      Иновации – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието

10

4.      Проектът включва преработка и производство на биологични продукти

10

5.      Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията

·         Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност и чрез инвестицията ще създадат определен брой работни места:

- до 2 работни места – 10 т.      -  над 2 работни места – 20 т.

·         Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност и чрез инвестицията ще запазят съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създадат определен брой нови работни места:

-до 2 работни места – 10 т.         - над 2 работни места – 20 т.

20

6.      Проектът включва преработка на произвеждани в района земеделски продукти.

20

                                                                                                Общ брой точки:

100

 
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).
 
 1. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:
Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: 
гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.
Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 
 1. Елица Дякова – Изпълнителен директор на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник”
Телефон: 0877 74 51 54
 1.  Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР
Телефон: 0877 74 51 51
 1. Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР
Телефон: 0877 74 51 52
 
Спомагателен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: 
гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59
Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 
 1. Ивалина Митова – Експерт по прилагане на СВОМР
Телефон: 087 774 5150
 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.
Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: migdmdd@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active
 
 1. Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Документи за кандидатстване и информация:

1. Обява за прием на проектни предложения

2. Условия за кандидатстване

3. Условия за изпълнение

4. Документи за попълване към Условията за кандидатстване

5. Документи за информация към Условията за кандидатстване

6. Документи към условията за изпълнение