Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
05.05.2021
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“
кани представителите на заинтересованите страни:

 

 • Публичен сектор: Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник;
 • Стопански сектор: земеделски производители и кооперации; юридически лица от преработвателната промишленост на селскостопански продукти; микро предприятия от неземеделския сектор, от сферата на услугите и търговията, от областта на туризма; занаятчии и техните сдружения;
 • Нестопански сектор: читалища, НПО;
 • Уязвими групи: безработни, хора с увреждания, ромска общност
 • Граждани от територията на двете общини
 
да участват в Обществено обсъждане за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

Общественото обсъждане се инициира във връзка с одобрена промяна на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за предоставяне на допълнителен финансов ресурс в размер до 799 000 лв. за увеличаване на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие през Програмния период 2014 - 2020 г., изпълнявана от Местна инициативна група.

Допълнителните средства се предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година, за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г., и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013, и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г.

Така предложеният финансов ресурс ще бъде насочен към мерки от СВОМР, към които се установи реален интерес и възможност за изпълнение. Получените предложения трябва да подкрепят целите и приоритетите на досегашната Стратегия на МИГ и да допринасят за нейното изпълнение.
Срокът за изпълнение на проектите, финансирани чрез допълнителния финансов ресурс, ще бъде до юни 2025 г.

Информация за всички документи, свързани със СВОМР, параметри по условията за кандидатстване по отделните мерки, хода на изпълнение, усвоен до момента финансов ресурс и предстоящи приеми могат да бъдат намерени на интернет - страницата на сдружението http://migdmdd.eu/.

Очакваме Вашите мнения, предложения и коментари в срок до 19.05.2021 г. на електронна поща migdmdd@abv.bg, по пощата или на място в офисите на Сдружението на адреси:
 1. Централен офис - гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.
 2. Спомагателен офис - гр. Долни Дъбник, ул. "Христо Янчев" № 59.
Лица за контакт:
 • Елица Дякова – Изпълнителен директор, телефон: 0877 74 51 54
 • Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР, телефон: 0877 74 51 51
 • Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР, телефон: 0877 74 51 52
 • Васил Георгиев – Експерт по прилагане на СВОМР, телефон: 0877 74 51 50
 
Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 20.05.2021 г., за окончателно вземане на решение за промяна на СВОМР.

Приканваме всички лица, посещаващи офисите на сдружението, да спазват всички противоепидемични мерки, действащи към момента на територията на Република България.