Община Долна Mитрополия
меню
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Новини
Обява за конкурс за допълване на списъка с външни експерти - оценители
30.04.2019


Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-26/05.04.2018 г. на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Вътрешните правила за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и Заповед № 2 от 31.07.2018 г. на Председателя на УС на Сдружението, във връзка с изискванията на Наредба № 22 от 2016 г. на МЗХГ, на ПМС № 161 от 04.07.2016 г. и на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. и съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

 

            за набиране на независими външни експерти-оценители, които да извършват проверка за административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка  на постъпили проектни предложения за получаване на финансова помощ по меркитe, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник.

Документите следва да бъдат представени в централния офис на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ на адрес: гр. Долна Митрополия, област Плевен, п.к. 5855, ул. „Куба“ № 2, вх. А, изпратени по пощата или с куриер в срок до 31.05.2019 г. до 17:00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.

Пакета документи можете да изтеглите от интернет-страницата на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, раздел "Изпълнение на СМР+", подраздел "Комисия за избор на проекти".