Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Дата на публикуване: 22.07.2019 00:00


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”
 
 
ОБЯВА

за прием на проектни предложения по
Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.278 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” № 54 от 22.05.2019 г. и Решение № 56 от 20.06.2019 г., чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИКобявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка  М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 
Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

- Да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

- Чрез мярката ще се сигурят инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Ще се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 
Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 
Допустими кандидати

3.1. Община Долна Митрополия; Община Долни Дъбник;

3.2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната, спортната инфраструктура и културния живот;

3.3. Читалища за дейности, свързани с културния живот.

Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 22.07.2019 г.

Краен срок : 24.09.2019 г. 17:00 ч.


Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием.

Начален срок: 22.03.2020 г.

Краен срок : 22.06.2020 г. 17:00 ч.

 
Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

 
Бюджет на приема:

Бюджетът по процедурата за първи период на прием е: 775 000 лв.

Бюджетът по процедурата за втори период на прием е:  неусвоения остатък от първия прием.

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 390 000 лева.


Документи за кандидатстване и информация:

1. Пълен текст на обявата

2. Условия за кандидатстване

3. Условия за изпълнение

4. Документи за попълване към Условията за кандидатстване

5. Документи за информация към Условията за кандидатстване

6. Документи към условията за изпълнениеЛица за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:  гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

  1. Петър Петров – Изпълнителен директор

Телефон: 087 835 5963

  1. Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5151

Спомагателен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:  гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

  1. Дилян Михайлов – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5152

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: migdmdd@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6368fb6a-c833-4ad0-8907-b7e71a2640c8 

Галерия