Община Долна Mитрополия

Потърсете в сайта

Предстоящи събития

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.304 - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Дата на публикуване: 17.12.2019 15:47

 

 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
 „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК”
 
 
ОБЯВА
за прием на проектни предложения по
Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.304  - МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

На основание Решение № 3 на УС по протокол от 18.11.2019 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИКобявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Повишаване на конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ чрез:

 1. Преструктуриране и развитие на наличните материали мощности в стопанствата;
 2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 3. Опазване на компонентите на околната среда;
 4. Спазване стандартите на Европейския съюз /ЕС/ и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

 

 1. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“.

 

 1. Допустими кандидати

Финансова помощ се предоставя на:

 • Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;
 • Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
 • Пчелари регистрирани като ЗП, които имат мин. 5 – макс. 150 броя кошери.
 1. Земеделските стопани, трябва да са регистрирани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. Минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство- не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро/с изключение нa пчелaрите, зa които се изисквa дa имaт мин. 5 кошерa/;
 3. Ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия

в) признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.

Критериите по т. 3, буква а) не се прилага за кандидати, създадени до 1 година преди датата на кандидатстване за проект с инвестиции в сектори "Животновъдство","Плодове и зеленчуци" или "Етеричномаслени и медицински култури".

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

 1. Допустими дейности:

Подпомагат се проекти, които се изпълняват на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ и водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;
 2. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 3. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 4. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 5. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 6. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 7. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 8. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

 

 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно Приложение № 1 към Раздел 8.2 мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , включително чрез финансов лизинг;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 12. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 12.

 

 1. Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 17.12.2019 г.

Краен срок : 18.02.2020 г. – 17:00 ч.

Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием.

Начален срок: 04.05.2020 г.

Краен срок : 06.07.2020 г. – 17:00 ч.

 

 1. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

 

 1. Бюджет на приема:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Национално съфинансиране

735 000 лева

661 500 лева

73 500 лева

100 %

90 %

10 %

 

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР по първи прием – 735 000.00 лева.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР по втори прием – неусвоения остатък от първия прием.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 150 000 лева.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

 • проекти, представени от млади земеделски стопани;
 • интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
 • проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
 • проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани;
 • за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие"от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 • за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.

 

Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

 

Безвъзмездна финансова помощ:

 • Минимален размер на БФП:

  - за БФП от 50 % - 7 500,00 лв.

  - за БФП от 60 % - 9 000,00 лв.

 • Максимален размер на БФП:

  - за БФП от 50 % - 75 000,00 лв.

   - за БФП от 60 % - 90 000,00 лв.

 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1.

Проектът е за инвестиции в сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“

20

2.

Проектът е свързан с биологично земеделие

10

3.

Проект осигурява допълнителна заетост/ново работно място

15

 •  

за период от 6 -12 месеца

5

 •  

за период над 12 месеца

15

4.

Проект представен от млад земеделски стопанин

15

5.

Проект свързан с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата

20

 •  

За енергийна ефективност

10

 •  

За иновации

10

6.

Проектът създава условия за съхранение на произведените собствени земеделски продукти

10

7.

Проектът води до въвеждане на нов за стопанството продукт/техника/технология

10

 

                                                                      Общ брой:

100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

 1. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5151

 1. Ивалина Митова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5150

Спомагателен офис на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. Дилян Михайлов – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5152

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: migdmdd@abv.bg , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 


Документи за кандидатстване и информация:

1. Обява за прием на проектни предложения

2. Условия за кандидатстване

3. Условия за изпълнение

4. Документи за попълване към Условията за кандидатстване

5. Документи за информация към Условията за кандидатстване

6. Документи към условията за изпълнение

Галерия