Община Долна Mитрополия
Потърсете в сайта
Предстоящи събития
Годишни доклади


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА 2020 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“ ЗА 2020 ГОДИНАГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА 2019 ГОДИНА


ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“ ЗА 2019 ГОДИНАГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА 2018 ГОДИНА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯРКА 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“ ЗА 2018 ГОДИНА


Годишен доклад за дейността 2020 г.

Годишен доклад за дейността 2019 г.

Годишен доклад за дейността 2018 г.

Годишен доклад за дейността 2017 г.


Годишен доклад за дейността 2016 г.